Vedtægter for OOC

 

PDF

 

København, 2020-05-13

Vedtægter for foreningen 
OOC  

Som står for
Organisationen for oplysning om Corona virus COVID-19

I daglig tale kaldet 
”Foreningen til oplysning om Corona”

Vi, undertegnede, besluttede dags dato at etablere en forening ved navn: 
 
OOC 
 
Stifterne: 

1 Mathilde Grafström

2 Markus Göttler

3 Søren Ventegodt
 
§ 1. Foreningens navn 
 
Foreningens navn er OOC  
 
Foreningens adresse er: C/O Søren Ventegodt, Schlegels Alle 4, 5.t.v, 1807 Frederiksberg C
 
CVR nummer: 41359870
 
§ 2. Formål 
OOC har til formål at indsamle viden og oplyse om virus, herunder Corona virus som COVID 19, og at påpege misinformation om samme.
Desuden arbejder foreningen for at iværksætte et retsopgør for
at placere ansvar hos de politikere og embedsmænd der er ansvarlige for unødvendige tab og lidelser under Corona krisen
at ved førelsen af principielle sager hurtigst muligt at etablere en enkel retspraksis ved domstolene for erstatningssager i favør af de skadelidte.
at sikre at det ikke gentager sig, at politikere og embedsfolk under en epidemi eller pandemi pga. misinformation, vildfarelser eller andet kommer til at misbruge magten, fx ved unødvendigt at nedlukke samfundet, indføre begrænsende særlove og give anbefalinger i strid med hvad der er reelt og videnskabeligt begrundet, og derved skade individer, virksomheder og samfundet som helhed i Danmark.  

Foreningens arbejder ved  

 1. at indsamle og frembringe oplysninger om virus, i særdeleshed Corona virus, herunder COVID-19 
 2. at oplyse befolkningen om virus, i særdeleshed Corona virus som COVID-19 
 3. at oplyse om politiske tiltag foretaget i forbindelse med virus, som kan være skadelige for mennesker, samfundet og planetens bæredygtighed. 3.2 OOC kæmper for menneskets frihed, demokratiets fremtid og samfundets bæredygtighed (for naturen, herunder planetens klima). 
 4. at oplyse om krænkelser af individets grundrettigheder dvs. krænkelser af grundloven, menneskerettighederne, og andre borgerrettighedsaspekter.
 5. deltagelse i den offentlige debat eller på anden måde fremme foreningens formål, herunder ved sagsanlæg mod staten, dens institutioner, eller anden person eller virksomhed.  
 6. at dokumentere og oplyse om misinformation om virus, lægemidler og vacciner, effekten af sundhedspolitiske tiltag mv. 
 7. at føre principielle sager ved domstolene som skal sikre, at skadelidte personer og individer kan få erstatning.
 8. at støtte whistleblowers og anvende deres viden.
 9. ved systematisk at indsamle og dokumentere viden jf. pkt. 1-8 at arbejde for at det ikke sker igen at individer, virksomheder og samfund unødvendigt begrænses og nedlukkes i forbindelse med epidemier/pandemier.
 10. anden hermed beslægtet virksomhed.
   
  § 3. Medlemmer
  Som medlemmer optages personer, virksomheder og organisationer. 
  Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. 
  Et medlem, der ikke arbejder for foreningens interesser, kan ekskluderes. 
   
  § 4. Ledelse 
  Foreningens ledelse består af bestyrelsen og en faglig komite. Bestyrelsen bestemmer over foreningens anliggender og til at råde sig om det lægefaglige nedsættes en faglig komite, som rådgiver bestyrelsen og formanden. Den faglige komite har ikke selvstændig ret til at tegne foreningen. 
   
  § 5. Bestyrelsen og komiteens opgaver og kompetencer 
  Bestyrelsen udtaler sig i offentligheden gennem formanden. Bestyrelsen disponerer over eventuelle midler. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens liv og udtalelser under ansvar over for generalforsamlingen. 
   
  § 6. Indtægter 
  Foreningen finansieres gennem frivillige bidrag og kontingenter. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingentet for individer og virksomheder.
   
  § 7. Foreningens ledelse 
  Foreningen ledes i det daglige af bestyrelsen som vælger en formand af sin midte. Formanden er samtidig formand for den faglige komite. Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen, som ordinært afholdes hvert andet år i maj måned. Første gang maj 2022. 
  Foreningen tegnes af formanden alternativt af den samlede bestyrelse. 
   
  § 8. Generalforsamlingen 
  Generalforsamlinger indkaldes ved mail til medlemmerne med følgende dagsorden mindst 2 uger inden mødet: 
  Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med samme frist. Beslutning om ekstraordinær generalforsamling kan fremsættes formanden eller af 2/3 af medlemmerne og skal indeholde forslag til punkter på generalforsamlingens dagsorden. 
  Den ordinære generalforsamling drøfter følgende punkter: 
 11. Valg af dirigent 
 12. Valg af referent. 
 13. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode 
 14. Regnskab til godkendelse 
 15. Budget til orientering 
 16. Bestyrelsens planer for fremtiden, herunder budget for aktiviteter 
 17. Valg af bestyrelse. 
  Stifterne er den første bestyrelse. Denne sidder indtil den første ordinære generalforsamling 2022. Hvert andet år, første gang i 2022, afgår en tredjedel af bestyrelsen. Der kan ske genvalg. 
 18. Valg af revisor 
 19. Evt. 
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9. Opløsning af foreningen 
Foreningen kan foreslås nedlagt af bestyrelsen og kan nedlægges af generalforsamlingen. Dette kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte. Ved opløsning af foreningen doneres eventuelle midler til et lignende medicinfagligt formål efter bestyrelsens valg. 
 
OOCs vedtægter tiltrædes hermed         København, 2020-05-13
Stifter 1, Navn, personnummer og underskrift samt dato for underskrift 
Mathilde Grafström 291081-XXXX 2020-05-13

Stifter 2, Navn, personnummer og underskrift samt dato for underskrift 

Markus Göttler 040101-XXXX 2020-05-13

 
Stifter 3, Navn, personnummer og underskrift samt dato for underskrift 
Søren Ventegodt 260361-XXXX 2020-05-13
Referatet for OOCs stiftende generalforsamling København, 2020-05-13
Referent SV        

OCC – Stiftende generalforsamling blev afholdt 2020-05-13.      
Til stede: Mathilde Grafström, Markus Göttler, Søren Ventegodt
Valg af dirigent. Markus Göttler blev valgt. 
Valg af referent. Den der bliver formand skriver referat. 
Bestyrelsens beretning for den forløbne periode. – Nul. 
Regnskab til godkendelse – Nul.
Budget til orientering – Nul. 
Bestyrelsens planer for fremtiden, herunder budget for aktiviteter. 
Mathilde Grafström laver facebookside for foreningen under sit eget navn.
Formanden sørger for at foreningen får CVR-nummer, bankkonto, at hjemmesiden www.OOC.one købes til foreningen, samt at informationsmateriale mm udarbejdes.
Det accepteres at formanden i første omgang lægger ud for foreningen (gæld dokumenteres ved bilag), og foreningen forpligter sig til at betale sin gæld når det bliver muligt. 
Formanden får til opgave at konstituere en faglig komite.
Valg af bestyrelse. 
Stifterne Mathilde Grafström, Markus Göttler og Søren Ventegodt udgør de første medlemmer og den første bestyrelse.
Søren Ventegodt blev enstemmigt valgt som formand. 
Valg af revisor – PWC Hellerup blev valgt. 
Evt. SV fører forhandlingerne med de to anerkendte og erfarne advokater, der har vist interesse for at føre de principielle sager.

Referatet for OOCs stiftende generalforsamling tiltrædes hermed
        København, 2020-05-13
Stifter 1, Navn, personnummer og underskrift samt dato for underskrift 
Mathilde Grafström 291081-XXXX 2020-05-13

Stifter 2, Navn, personnummer og underskrift samt dato for underskrift 

Markus Göttler 040101-XXXX 2020-05-13

 
Stifter 3, Navn, personnummer og underskrift samt dato for underskrift 
Søren Ventegodt 260361-XXXX 2020-05-13