Vedtægter for OOC

 

Vedtægter for OOC vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26 maj 2021

Referat af ordinær generalforsamling i OOC 26 maj 2021


Vedtægter for OOC vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 29 jan 2021

OOC-Stiftelses-dokument-officielt-underskrevet-13-maj-og-indsendt-til-styrelsen-d-14-maj-2020


 

1
København, 2021-01-29, vedtaget på Ekstraordinær generalforsamling denne dag:


Vedtægter for foreningen
OOC


Som står for
Organisationen for oplysning om Corona virus COVID-19
I daglig tale kaldet
”Foreningen til oplysning om Corona”


§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er OOC

Foreningens adresse er: C/O Søren Ventegodt, Schlegels Alle 4, 5.t.v, 1807 Frb. C

CVR nummer: 41359870


§ 2. Formål
OOC har til formål at indsamle viden og oplyse om virus, herunder Corona virus, samt om misinformation om samme.
Desuden er formålet at iværksætte et retsopgør for

 • a) at placere ansvar hos politikere og embedsfolk for unødvendige tab og lidelser, der er påført individer, virksomheder og samfundet som helhed i Danmark, og
 • b) hurtigst muligt ved førelse af principielle sager at tilvejebringe en klar og forståelig retspraksis for erstatning, som vil kunne anvendes generelt i det danske samfund i favør af de skadelidte.
 • c) modvirke at det gentager sig at individer og samfund skades som følge af fejl, vildfarelser, magtmisbrug og unødvendig samfundsnedlukning mm i forbindelse med epidemier/pandemier.Foreningens arbejder ved

 1. at indsamle og frembringe oplysninger om virus, i særdeleshed Corona virus, herunder COVID-19
 2. at oplyse befolkningen om virus, i særdeleshed Corona virus som COVID-19
 3. at oplyse om politiske tiltag foretaget i forbindelse med virus, som kan være skadelige for mennesker, samfundet og planetens bæredygtighed. 3.2 OOC kæmper for menneskets frihed, demokratiets fremtid og samfundets bæredygtighed (for naturen, herunder planetens klima).
 4. at oplyse om krænkelser af grundloven, menneskerettighederne, og andre borgerrettighedsaspekter
 5. at varetage medlemmernes interesse gennem deltagelse i den offentlige debat eller på anden måde, herunder ved sagsanlæg mod staten, dens institutioner, eller anden person eller virksomhed.
 6. at dokumentere og oplyse om misinformation om virus, lægemidler og vacciner, effekten af sundhedspolitiske tiltag mv.
 7. at støtte whistleblowers og benytte deres oplysninger.
 8. at gennemføre principielle sager om erstatning for udvalgte individer og virksomheder.
 9. at registrere og systematisere al viden der tilvejebringes jf. pkt. 1-8 m.h.p. bedst muligt at modvirke at politikere og embedsfolk igen træffer beslutninger med store samfunds- og individ-skadelige virkninger i forbindelse med epidemier/pandemier.
 10. … og anden hermed forbunden virksomhed.§ 3. Medlemmer
Som medlemmer optages personer, virksomheder og organisationer.
Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
Et medlem, der ikke arbejder aktivt for foreningens interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen.

§ 4. Ledelse
Foreningens ledelse består af bestyrelsen og en faglig komite. Bestyrelsen bestemmer over foreningens anliggender og omkring det lægefaglige nedsættes en faglig komite, som rådgiver bestyrelsen og formanden. Den faglige komite har ikke selvstændigt ret til at tegne foreningen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Endvidere vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en juridisk sekretær, hvis opgave er at repræsentere foreningen eksternt i forbindelse med retssager i samvirke med formanden.

Så længe bestyrelsen ikke består af mere end 9 medlemmer kan formanden af hensyn til foreningens aktuelle virke beslutte at op-supplere bestyrelsens sammensætning med en eller flere yderligere medlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


§ 5. Bestyrelsen og komiteens opgaver og kompetencer
Bestyrelsen udtaler sig i offentligheden gennem formanden. Bestyrelsen disponerer over eventuelle midler. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens liv og udtalelser under ansvar over for generalforsamlingen.

§ 6. Indtægter
Foreningen finansieres gennem frivillige bidrag og kontingenter. Bestyrelsen fastsætter kontingentstørrelser for individ- og virksomhedsmedlemskaber.

§ 7. Foreningens ledelse
Foreningen ledes i det daglige af bestyrelsen som vælger en formand af sin midte. Formanden er samtidig formand for den faglige komite. Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen, som ordinært afholdes hvert andet år i maj måned. Første gang maj 2022.
Foreningen tegnes af formanden alternativt af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan til den daglige ledelse ansætte en direktør, der refererer til formanden.

§ 8. Generalforsamlingen
Generalforsamlinger indkaldes ved mail til medlemmerne med følgende dagsorden mindst 2 uger inden mødet:
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med samme frist. Begæring om ekstraordinær generalforsamling kan fremsættes skriftligt af formanden eller skriftligt af 2/3 af medlemmerne og skal indeholde forslag til punkter på generalforsamlingens dagsorden.
Den ordinære generalforsamling behandler følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode.
 4. Regnskab til godkendelse.
 5. Budget til orientering.
 6. Bestyrelsens planer for fremtiden, herunder budget for aktiviteter.
 7. Valg af bestyrelse.


Generalforsamlingen vælger 3-9 bestyrelsesmedlemmer.
Stifterne er den første bestyrelse. Denne sidder indtil den første ordinære generalforsamling 2022. Hvert andet år, første gang i 2022, afgår en tredjedel af bestyrelsen. Der kan ske genvalg.

Bestyrelsen skal om muligt sammensættes af generalforsamlingen således at de nødvendige faglige kvalifikationer i forhold til foreningens virkeområde forefindes. Således skal det tilstræbes at der i bestyrelsen indgår personer med de nødvendige medicinske og juridiske – praktiske såvel som teoretiske – færdigheder.

8. Valg af revisor

9. Evt.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 9. Opløsning af foreningen
Foreningen kan foreslås nedlagt af bestyrelsen og kan nedlægges af generalforsamlingen, hvor dette kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte. Ved opløsning af foreningen doneres eventuelle midler til et lignende medicinfagligt formål efter bestyrelsens valg.
5
Ekstraordinær generalforsamling i OOC – Organisationen til Oplysning om Corona
Frederiksberg 2021-01-29
Referat af ekstraordinær generalforsamling i OOC afholdt d. 29 jan kl. 9.00 ved indgangen til Søndermarken (ved enden af Vesterbrogade).
Referent: Søren Ventegodt, Formand OOC

0. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling er sket med den lovlige frist af 2 uger. Dette blev slået fast, ligesom det bekræftede at mødet var lovligt indkaldt og afholdt på rette tid og sted.

 1. Valg af dirigent. Søren Ventegodt blev enstemmigt valgt.
 2. Valg af referent. Søren Ventegodt blev enstemmigt valgt.
 3. Vedtagelse af de ændrede vedtægter for OOC – se forslaget om ændringer med gult i de vedhæftede vedtægter. De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.
 4. Valg af Cand. Jur. Christian Harlang til medlem af bestyrelsen. Dette blev enstemmigt vedtaget.
 5. Valg af Cand. Jur. Christian Harlang som juridisk sekretær. Dette blev enstemmigt vedtaget.


Der kunne ikke stemmes ved fuldmagt.

Signeret:
Søren Ventegodt,
Formand OOC