FAQ

Q&As about corona – according to

Kilde: corona-ausschuss.de/

This is not the official position of the OOC

The following content is a translation of the German Website: https://corona-ausschuss.de/faq/
Therefore some of the content relates directly to Germany and not Denmark.

HVOR FARLIG ER SARS-COV-2?
Frygten for at SARS-CoV2 kunne være betydeligt farligere end influenza mht. smittefaktor, sygdomsforløb og dødelighed har vist sig at være forkert. I langt de fleste tilfælde er covid-infektionen symptomfri eller med milde influenzasymptomer. Gamle, svækkede mennesker med tidligere sygdomme løber en højere risiko for at udvikle Covid-19. Imidlertid skyldes mange af de meget vanskelige forløb, der især forekom i marts 2020, behandlingsfejl forårsaget af panik (intubation osv.). Senfølgerne er indtil videre ikke dokumenteret. En sammenfattende evaluering af i alt 23 undersøgelser, som er gennemført over hele verden, har vist at dødsfrekvensen for coronainfektion (IFR) for mennesker over 70 år er ca. 0,12%, imens den er kun er 0,04% for personer under 70 år.

ER SARS-COV2 EN NY VIRUS?
Der er meget, der tyder på, at Wuhan-virussen bare er endnu en midlertidig mutation i den længe kendte familie af forkølelses-coronavirus. Undersøgelser af blodprøver fra perioden før Covid-19 tyder på, at over 80% af befolkningen allerede er immune over for det nye coronavirus, pga. dets lighed med andre forkølelses-coronavira, eller at de har cellulær krydsimmunitet, som også langt hen af vejen beskytter dem imod det nye SARS coronavirus, der cirkulerer nu.

OPFØRER VIRUSSEN SIG ANDERLEDES I DE FORSKELLIGE LANDE?
Vira er ligeglade med landegrænser. De spredes over hele verden, men forskelligheder i forekomsten af sygdom og dødsfald kan forklares på baggrund af de lokale forskelle. Dårlige sundhedssystemer, hospitalsbakterier, panikbeslutninger, behandlingsfejl og lægemiddeleksperimenter har mange steder, og på forskellige måder, medført at de syge ikke modtager optimal pleje. Også juridiske og organisatoriske faktorer gør det vanskeligt at sammenligne forskellige lande: Optællingsmetoden er meget forskellig, og nogle steder der er økonomiske hensyn, der bevirker at patienter i for høj grad klassificeres som covid-patienter.

ER COVID-19 ALVORLIG OG UDBREDT?
Nej, de fleste mennesker har kun få eller ingen influenzasymptomer. Børn og unge påvirkes meget sjældent. Obduktioner fra en retsmedicinsk læge i Hamborg, foretaget på over 100 ældre mennesker, som døde med en positiv coronatest, afslørede i samtlige tilfælde mindst én anden alvorlig dødsårsag. Andre offentliggjorte tal er for det meste baseret på ikke-gennemsigtige tilføjelser og formodninger uden udelukkelse af andre årsager til dødsfaldet.

ER SUNDE (IMMUNE) MENNESKER I FARE? Nej, kroppen er beskyttet af både krydsimmunitet, antistoffer og/eller på celleniveau af “dræberlymfocytter”. Som med enhver influenza er gamle, multisyge mennesker med lavt immunsystem i farezonen.

DØR DU AF COVID-19?
En corona-infektion kan også være det sidste udslag, der forårsager død hos en patient. I de fleste tilfælde, hvis virustesten er positiv, er dødsårsagen en alvorlig underliggende sygdom. Den gennemsnitlige alder blandt corona-omkomne var mellem 80 (Italien) og 86 (Sverige) år. Det store flertal dør ikke på grund af SARS-CoV-2, men snarere med en positiv SARS-CoV-2-test. Den amerikanske CDC (Center for Disease Control and Prevention) regner på nuværende tidspunkt med, at kun omkring 6% af de 100.000 eller flere “coronadødsfald”, der hidtil er optalt, er døde udelukkende af Covid-19. Hvis dette forhold også gælder for Tyskland, kunne kun 570 mennesker (holdt oppe imod de omkring 9.400) siges at være døde udelukkende af Covid-19. For de øvrige 94% fandt CDC frem til mindst én anden dødsårsag.

ER PCR-TESTEN EN VIRUSOPDAGELSE?
Nej, testen registrerer kun virusfragmenter og siger intet om infektion, smitte eller sygdom. Det er uspecifikt med hensyn til SARS-CoV-2 og giver i nogle tilfælde også positive resultater på grund af rester fra ældre vira, der stadig er i omløb i blodet. Det er sjældent at personer tester positiv (det har været mindre end 1% siden juni 2020), og heraf er de fleste er symptomfrie. Og et stort antal af dem vil sandsynligvis have et falskt positivt testresultat. Ifølge resultaterne af den interlaboratoriske test, udført af den tyske akkrediteringstjeneste, er den falske positive sats for en blindprøve 1,4% og for en prøve med en harmløs coronavirus er den 7,6%. De positive resultater i sommeren 2020 bør derfor i vid udstrækning afspejle the noise floor i selve testen.

HVOR GYLDIG ER PCR-TESTEN? Biokemikeren og nobelpristageren Kary Mullis udviklede PCR-testen i 1983 for at amplificere DNA-sekvenser in vitro. Ifølge Mullis er hans test ikke egnet til diagnostiske formål. Heller ikke i dag kan testen afgøre om der er tale om en aktiv virusinfektion, eller døde rester fra tidligere virusinfektioner. Gensekvenserne, der findes med testen, kan lige så let komme fra en virusinfektion, der allerede er overvundet, eller en forurening, der overhovedet ikke fører til en infektion. Der er tvivl om den såkaldte Drosten-test overhovedet finder den korrekte gensekvens. Mange tyske laboratorier bruger såkaldte husforsøg baseret på testprotokollerne offentliggjort af WHO (sammenlign f.eks. den såkaldte Drosten-testanalyse af 17. januar 2020). I overensstemmelse med europæiske standarder kræver disse generelt en officiel validering. Men i praksis har man stort set undladt dette på grund af “nødsituationen”.

NYTTER DET NOGET AT MASSETESTE BEFOLKNINGEN? Nej, hvor der ikke længere er tilfælde af COVID (rapporter fra RKI-observationspraksis), vil falske positive testresultater (med 1%) kun forårsage skade. Den automatiserede testanalyse gør det ikke bedre, blot mere uigennemsigtgt. En højkvalitets- og transparant udvikling af den statslige influenza-kontrol ved influenza-arbejdsgruppen ved RKI, ville være en god foranstaltning i vurderingen af risici og det respektive spektrum af patogener i de årlige forkølelsesbølger.

KAN PCR-TEST UDSTRYGNINGEN BRUGES TIL DNA-ANALYSE? PCR-testudstrygningen indeholder ikke kun virusmateriale, men også patientens DNA. I princippet ville det derfor være muligt at foretage en genetisk analyse med prøven. En genetisk analyse af patientens DNA, som uundgåeligt vil være inkluderet i prøveudtagningen, kan i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelser kun udføres med samtykke fra patienten. Hvis DNA skal bruges til forskningsformål, skal patienten informeres om nøjagtigt hvilke specifikke forskningsprojekter det drejer sig om. I praksis er patienterne imidlertid meget dårligt informeret og som regel får de ikke at vide, hvilken læge der er ansvarlig, hvilket laboratorium der udfører undersøgelserne, og derudover bliver samtykket anvendt til yderligere undersøgelser af prøven. I denne hektiske virustid har der stort set ikke været kontrol med overholdelsen af ​​databeskyttelseskravene.

HVAD ER EN PANDEMI EGENTLIG? I henhold til WHO’s kriterier, der gjorde sig gældende indtil 2009, blev bestemmelsen af en pandemi afgjort på grundlag af forekomsten af alvorlige sygdomsforløb og ekstrem dødelighed. I maj 2009 blev definitionen revideret således at den ikke længere skulle afhænge af sygdommens alvorlighed, men udelukkende af dens globale spredning. I henhold til denne definition, der beror på kriteriet om verdensomspændende spredning, kan en pandemitilstand nu forventes med hver årlig influenzaepidemi.

HAR VI AT GØRE MED EN “EPIDEMISK SITUATION AF NATIONAL BETYDNING”? Foranstaltningerne som blev foretaget fra de føderale og statslige regeringer havde til formål at undgå overbelastning af hospitalerne (“flad kurve”). Ifølge den hyppigt opdaterede præsentation af University of Konstanz (https://coronavis.dbvis.de/de/overview) har der aldrig været en overbelastning af hospitalerne. Hverken sygdommen, dødstallene eller antallet af indlagte har givet grundlag for antagelser om en epidemisk situation af national betydning. Alle tiltag er baseret på den blotte antagelse om en epidemi, som igen er baseret på PCR-testresultater. PCR-testen kan ikke påvise en eksisterende infektion. Den måler kun om der er sekvenser af den pågældende virus i kroppen; disse kan også komme fra en gammel virusinfektion, der i lang tid har været overvundet.

ER DEN NUVÆRENDE BØLGE AF INFEKTIONER FARLIGERE END TIDLIGERE BØLGER AF INFLUENZA? Nej. I Tyskland for eksempel førte influenzabølgen 2017/2018 til en overdødelighed på ca. 25.000 yderligere dødsfald. Derimod er der kun optalt ca. 9.500 covidrelaterede dødsfald fra februar til august 2020, dvs. 45 coronapositive dødsfald pr. dag. Den daglige dødsrate i Tyskland for alle dødsårsager er omkring 2.600 mennesker.

KAN DER VÆRE EN “ANDEN ELLER TREDJE BØLGE”? En ”anden bølge” er ikke et epidemiologisk kendt fænomen. Der er et naturligt sæsonforløb for alle forkølelsesvira, herunder coronavirus. Vinterinfluenzabølgerne løber normalt ud omkring den 14. uge og vender tilbage som mutationer den efterfølgende vinter. Der er ingen fund eller indikationer, der peger på, at corona-forkølelsesvirus generelt ville være mere aggressive som en mutation, når de vender tilbage. “Sommerinfluenzaen” er for det meste baseret på andre vira (f.eks. Rhinovirus), som tilsyneladende formerede sig usædvanligt stærkt i sommeren 2020 på trods af, eller endda på grund af, maskerne.

ER DET FORNUFTIGT AT FORHINDRE, AT VIRUSSEN SPREDES FOR ENHVER PRIS? Nej, kun de virkeligt sårbare, for det meste gamle eller immunsvækkede mennesker skal beskyttes. Det er med coronavirus som med enhver influenzaepidemi: du kan ikke forhindre, at virussen spredes, men du kan beskytte dem, der er i fare.

ER DER NYTTE I AT BÆRE MUNDBIND?
Fem grunde taler imod brugen af ​​mundbind:

a) SARS-CoV-2-vira er mindre end hullerne i “hverdagsmasker” og holdes ikke tilbage;

b) Genindånding af CO2 (hyperkapni) forårsager forringet ydeevne og hovedpine;

c) Fugtigheden, som opstår når mundbind bæres i lang tid, skaber miljø for bakterielle og virale infektioner.

d) Hyppig på- og aftagning, samt bortskaffelse af mundbind, fører til spredning af vira.

e) Der er væsentlige psykologiske, sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved udbredt brug af mundbind.

KAN DU BLIVE SYG AF MUNDBIND?
En ny undersøgelse påviser at 60% af de adspurgte mennesker har oplevelsen af at føle sig mærkbart belastet af reglerne, og tyder allerede nu på alvorlige (psykosociale) konsekvenser af maskepåbuddet. Ifølge undersøgelsen manifesteres folks bestræbelser på at undgå at bære mundbind som en stærkt reduceret deltagelse samfundslivet, social tilbagetrækning, reduceret sundheds-selvpleje (for eksempel er der nogle, der undgår at søge lægehjælp). Hos nogle folk intensiverer mundbindskravene ligeledes tidligere erhvervede helbredsproblemer (posttraumatiske stresslidelser, herpes, migræne).

ER DEN “SOCIALE AFSTAND” (EN AFSTAND PÅ 1,5 METER, ELLER MERE) FORNUFTIG? Nej, en infektion er også dosisafhængig, og gennem en kortvarig kontakt på få minutter, er det usandsynligt at blive smittet via en upåvirket virusbærer. Uden kontaminering fra hoste, nysen og spytpartikler er der næppe nogen risiko. Mennesker med virusinfektion og symptomer bør undgå kontakt med andre, især med den sårbare og udsatte del af befolkningen, og om nødvendigt blive hjemme.

ER DET NØDVENDIGT MED FORANSTALTNINGER FOR BØRN? Nej, børn og unge (og deres regelmæssige kontaktpersoner) er sjældent påvirket af sygdommens symptomer, og lærer konstant nye vira at kende uden alvorlige problemer (“snotnæser”). Undervisnings- og vejledende personale i risikozonen bør kun beskyttes i nogle få berettigede tilfælde. Ordinering af masker til børn gør meget mere skade end gavn.

HVAD HANDLER RNA-VACCINATION OM? Såkaldte mRNA / DNA-vacciner udvikles mod SARS-CoV-2. Disse introduceres delvist i cellerne ved hjælp af elektrisk stimulering og derefter – potentielt – bruger alle kroppens egne celler som en bioreaktor til produktion af antigener. Selvom bliver formuleret anderledes i loven, så indebærer dette de facto genetisk manipulation af mennesker. Derudover er det tale om en procedure, der aldrig før er blevet rutinemæssigt brugt på mennesker.

KAN MAN PÅ FÅ MÅNEDER UDVIKLE EN SIKKER VACCINE? Under normale omstændigheder tager det seks til otte år at producere en konventionelt sikker vaccine. Den nye type coronavaccine skal nu godkendes om få måneder ved hjælp af en såkaldt “teleskop-procedure”, hvor de successive dele af undersøgelsen faktisk udføres parallelt med udrulningen. Mange eksperter betragter denne tilgang som yderst farligt og uforenelig med forsigtighedsprincippet, der gælder i EU og Tyskland. De (negative) virkninger af den nye vaccine-teknologi kan ikke vurderes på forhånd, og især er det ikke muligt at forudsige hvilken type celler, og hvor mange af disse celler, der vil blive genetisk omdannet til mRNA-bioreaktorer. Det kan heller ikke med sikkerhed udelukkes at man vil trænge ind i kroppens kimceller, hvilket betyder at de potentielle skadevirkninger vil kunne manifestere sig sent, og/eller muligvis i de fremtidige generationer. De ekstremt forkortede observationsforløb står i vejen for at opsamle viden om de mulige langtidsbivirkninger, som f.eks. tumorer, autoimmune sygdomme, samt påvirkning af kroppens forsvar overfor andre infektionssygdomme eller vaccinationer.

HVORFOR DØDE SÅ MANGE KATTE AF EN CORONAVIRUS-VACCINATION?
Da man forsøgte at udvikle en coronavaccine til katte, resulterede det i, at alle kattene døde da de efterfølgende blev udsat for den coronavilde virus. Årsagen dertil var en ukontrolleret immunreaktion (en såkaldt overdreven antistof-medieret reaktion). Eksperimenter, som blev foretaget med en SARS-vaccine, tydede på at et lignende problem kan opstå hos mennesker. På denne baggrund betragter eksperter det som meget farligt at tillade hastegodkendelser af SARS-CoV-2-vaccinen.

VAR NEDLUKNINGEN TVINGENDE NØDVENDIG?
Nej, det var skadeligt på mange måder, og ifølge data fra Robert Koch Instituttet i Tyskland aftog bølgen af ​​infektioner automatisk før den begyndte. Undersøgelser foretaget af den israelske matematiker prof. Isaac Ben-Israel har endvidere påvist, at med eller uden nedlukninger var virusset forbi efter omkring 45 dage på verdensplan. Selv den meget hyldede R-værdi viser dette senest i påsken. R-værdien kan også være blevet kunstigt forhøjet på grund af øget massetestning (flere falske positive resultater).

ER DØDSTALLET FALDET EFTER NEDLUKNINGEN? Nej, tværtimod viser de statistiske kurver, at antallet af dødsfald steg i mange lande efter at nedlukninger blev indført. Dette kan forklares med de medfølgende skadevirkninger af nedlukningerne: Udskydelser af operationer, forebyggelse og behandling af nødsituationer, undgåelse af nødvendige lægebesøg, såvel som indlæggelse, isolering og forsømmelse af folk med behov for pleje, stigning i tilfælde af psykiske sygdomme, selvmord osv. .

HVAD HANDLER DET SÅKALDTE “PANIKPAPIR” OM? Udarbejdelsen “Hvordan vi kan få Covid-19 under kontrol”, lækket fra det tyske indenrigsministerium anbefaler at regeringen bruger en chokstrategi for at motivere folk til at overholde hygiejnereglerne. I særdeleshed anbefales at regeringer opildner en ”frygt for at pårørende gennemgår smertefuld lidelse og død”, som man kan være ansvarlig for, hvis man for eksempel ikke vasker hænder grundigt nok. Instruktionerne for en sådan manipulerende kommunikationsstrategi er blevet modtaget meget kritisk af dele af offentligheden. Angst har immunsvækkende virkninger og er derfor ikke et nyttigt redskab i en periode med kamp mod en virus.

HVAD VAR/ER SÅ SLEMT VED SITUATIONEN I PLEJEHJEMMENE? Nedlukningen har forårsaget store lidelser på plejehjem. Der blev indført vidtrækkende indskrænkninger af besøgsmulighederne både for pårørende og for læger, fysioterapeuter, taleterapeuter, fodpleje osv. Som et resultat er den sundhedsmæssige tilstand forværret for mange plejehjemsbeboere, for nogle ugenopretteligt. Den pludselige ændring i deres levevilkår – fx fraværet af besøg og hjælp fra deres pårørende – har især hos folk med demens ført til mærkbare stresstilstande og følelsesmæssig last. I denne situation har mange mistet livsmodet. Mange plejehjemsbeboere har lidt en ensom død uden deres slægtninge, hvilket er en frygtelig byrde også for de efterladte.

HVILKE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER KONFLIKTER MED FORANSTALTNINGERNE? Foranstaltningerne medførte indgreb på, og indskrænker i nogle tilfælde stadig, befolkningens grundlæggende rettigheder. Særligt påvirket er ytringsfriheden (artikel 5, stk. 1, sætning 1 i grundloven), religionsfrihed (artikel 4, stk. 1 og 2 i grundloven), kunstfrihed (artikel 5, stk. 3 i grundlæggende Lov) og friheden inden for videnskab og forskning og undervisning (artikel 5, stk. 3, i grundloven), friheden til at vælge og udøve et erhverv (artikel 12, stk. 1, i grundloven), forsamlingsfriheden (artikel 8, stk. 1, i grundloven), retten til ejendom (artikel 14 i grundloven), især denne ret til udøvelsen af etableret og kommerciel virksomhed, fri bevægelighed og friheden til at vælge bopæl (art. 2, afsnit 2, sætning 2), retten til uddannelse (art. 26 UDHR), de politiske partiers frihed til at operere (artikel 21 i GG), retten til fri udvikling af personligheden som en del af den generelle handlefrihed (Artikel 2, stk. 1, i grundloven).

KAN STATEN FORTSÆTTE MED AT BEGRÆNSE FRIHEDSRETTIGHEDERNE PÅ UBESTEMT TID? Især i tilfælde af massive begrænsninger af friheden er Staten forpligtet til løbende at kontrollere, om disse er absolut nødvendige for at afværge fare, om der er mildere metoder til dette, og/eller om de medfølgende skadevirkninger opvejer effekten af indsatsen. For eksempel skal Staten konstant og aktivt stræbe efter at tilegne sig viden (f.eks. med hensyn til farligheden af virus, stigning i ofre for nedlukning etc.) for altid at være i stand til at reducere indgreb i de grundlæggende rettigheder til det absolut nødvendige minimum.

HVORDAN SKAL RISIKOVURDERINGEN MELLEM VIRUSTILFÆLDE OG MODFORANSTALTNINGER GENNEMFØRES I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I GRUNDLOVEN? Det forfatningsmæssigt kompatible, juridisk relevante spørgsmål er: Stemmer forholdet mellem reduktionen af risikoen for at få COVID-19, og om nødvendigt at dø af den, og de (vurderede) risici for negative virkninger skabt af modforanstaltningerne? I sidste ende handler det om at afveje forekomsterne af livsfare og -risici. En foranstaltning kan kun berettiges hvis løsningen ikke gør mere skade end sygdommen.

MÅ DET SKE, AT SUNDHEDSFORANSTALTNINGER BRINGER MERE SKADE END GAVN? Nej, følgende princip gælder også for læger inden for folkesundhed: Primum nil nocere = frem for alt ikke forårsage skade. Foranstaltninger, der medfører mere skade end gavn er uetiske og skal undgås.

HVORFOR TRÆFFER DOMSTOLENE I ØJEBLIKKET AFGØRELSER UDEN HØRINGSEKSPERTER?
Corona-bestemmelserne fastslår at indsigelser imod de gældende foranstaltninger ikke har en suspenderende virkning på dem. I en nødsituation kan Statlig handling derfor kun angribes retsligt, hvis der søges om en øjeblikkelig afhjælpende handling. En begrænset teststandard gør sig gældende i dette tilfælde. Indsendelsen skal gøres troværdig; dommerne er ikke forpligtet til at afgive intensiv information. Men selv i hastesager er dommerne underlagt princippet om officiel efterforskning og skal generelt foretage en sandsynlighedskontrol. Desværre undlader de at gøre dette, men trækker snarere fra Robert Koch Instituttets vurdering af at en “farlig” situation er blevet identificeret. Dette må afvises, fordi RKI-tallene ikke underbygger antagelsen om denne “farlige situation”.