Vedrørende Corona: Udtalelse fra OOC om personligt ansvar

Vedrørende Corona: Udtalelse fra OOC om personligt ansvar
Af formand for OOC, Søren Ventegodt, 21/4-2021

Del gerne!

Jeg ser en ny æra med kollektiv uansvarlighed – i sikkerhedens, lovlydighedens, frygtens og
retfærdigheds navn.

Husk at hver enkelt person er ansvarlig for sine egne handlinger og konsekvenserne af dem.
Du er ikke fri af dit ansvar, bare fordi din chef beder dig om at gøre noget, eller fordi det er dit job.

Hvis du gør noget du ved er forkert (så du helst ville undlade at gøre det), således at du kan holde din
egen lille livsverden intakt, altså hvis du ikke tør at forlade din komfortzone, mister du end din rygrad
og din gode samvittighed.

Du beholder muligvis dit job, men du mister selve demokratiet.

Du får måske ikke en bøde, men dumister selve din personlige frihed. Du undgår måske en konflikt, men du dømmer dig selv og dine børn til liv som kuede lydige får. Du får muligvis en fed bonus i slutningen af året, men du er stadig ansvarlig for alle de skader, du har forårsaget, selvom du nægter at vide hvad der er sket og hvad du har
medvirket til.

Som læge er du selv ansvarlig for helbredsskader hos den patient, du vaccinerede, fordi du holder
sprøjten.

Som journalist er du selv ansvarlig for effekterne af de tvistede historier og direkte løgne du har spredt
for folks liv. DU har spredt frygt, fordi du var med til at lave eller viderebringe den løgnehistorie.

Som politimand er du selv ansvarlig for den smerte, du har påført andre, selv om du udfører ordrer;
Undertrykker du andre, er du selv personligt ansvarlig for det.

Som lærer er du ansvarlig for alt, hvad du belaster skrøbelige børnesind med.

Som politiker er du selv ansvarlig for alle de lidelser, du har påført folk, fordi du stemte for det, fordi du
fik det til at ske.

Som menneske er du selv ansvarlig for alle de skader og ulykker, du har medvirket til. Det er ikke staten
der er ansvarlig, eller nogen anden over dig, heller ikke selv om du ønsker at tro, at det sker i højere
formål.

Dette tog af angst, tyranni og irrationalitet kan stoppes – fordi det kun kører takket være kollektiv
lydighed. Hvis vi alle tager vores ansvar op, finder vi sammen en utrolig styrke i sandhed og kærlighed.
Det er det som er nødvendigt for at vinde vores demokrati og frihed tilbage. For tag ikke fejl: Vi har
mistet demokratiet, vi har mistet friheden.


Søren Ventegodt, Formand for OOC

——

Concerning Corona – Statement from OOC on personal liability
By OOC chairman Søren Ventegodt, 04-21-2021Please share this!

I see a new era of collective irresponsibility – in the name of security, obedience to the law, fear and
justice.

Remember that each person is responsible for his or her own actions and their consequences.
You are not free from your responsibilities just because your boss asks you to do something or because
it is your job.

If you do something you know is wrong (so you would rather not do it) so that you can keep your own
little world intact, that is, if you do not dare to leave your comfort zone, you will lose more than your
spine and your good conscience.

You may keep your job, but you will lose democracy itself. You may not be fined, but you will lose your
personal freedom. You may avoid a conflict, but you are condemning yourself and your children to a life
as cowed obedient sheep. You may receive a fat bonus at the end of the year, but you are still
responsible for all the injuries you have caused, even if you refuse to know what happened and what
you contributed to.

As a doctor, you are responsible for the health damage of the patient you vaccinated because you held
the syringe.

As a journalist, you are responsible for the effects of the disputed stories and outright lies you have
spread to people’s lives. YOU have spread fear because you were involved in making or passing on that
untrue story.

As a police officer, you are personally responsible for the pain you have inflicted on others, even if you
carry out orders; If you oppress others, you are personally responsible for it.

As a teacher, you are responsible for everything you burden fragile children’s minds with.

As a politician, you are responsible for all the suffering you have inflicted on people because you voted
for it, because you made it happen.

As a human being, you are responsible for all the injuries and accidents you have contributed to. It is not
the state that is responsible, or anyone else over you, even if you want to believe that it is happening
with a higher purpose.

This train of anxiety, tyranny and irrationality can be stopped – because it only runs thanks to collective
obedience. If we all take up our responsibilities, together we will find incredible strength in truth and
love. That is what is needed to regain our democracy and freedom. Make no mistake: we have lost
democracy; we have lost our freedom.

Søren Ventegodt, Chairman of OOC