News in Danish

5 Corona hurtigtest er galimatis 
Videoen er dansk tekstet
 
Dette ifølge ”Steen Kleist” 
Mit forord: I korthed optræder 2 Italienske professorer og en kemiker.
De fortæller og arbejder professionelt på filmen i linket.
De starter med at teste en kiwifrugt. Skærer den over.
Udtager i frugtens rene indre 3 dråber til testning. 
Resultatet er, at den testes positiv. Den har altså corona!!!
 
Du behøver ikke at se det hele, da det bliver lidt ensformigt henad med gentagelser.
Videnskabelige arbejder skal udføres minutiøst.
 
Se gerne indledningen. Ved 18 min kommer dommen over kiwien.
10 forskellige frugter og grønsager testes. 4 var klart positive, 3 var negative.
3 var midt imellem. I test-systemet regnes de for positive ude i praksis.
Ved 28 min. delresultater. Ved 32 samlet resultater og
en god afslutningstale. Ved 34 min. ordet absurd. Det hele er absurd!
Lars Mikkelsen
 
Steens tekst:
Det er selvfølgelig helt op til den enkelte, men jeg må anbefale at bruge de ca. 30 min på 
denne video som viser hvordan 3 italienske professorer påviser, at De test også 
Danmark bruger er totalt galimatias, i relation til de enorme omkostninger, 
det bringer til vores land og mennesker.
Send den gerne videre rundt gerne hurtigt, for jeg tror at den om relativt kort tid er blokeret. 
Jeg ved selvfølgelig ikke 100%, om det er rigtigt, men der er informationer om, 
at Italien, Spanien, Tyskland og Holland er på vej for at få disse test stoppet fordi de er upålidelige. 
Portugal har stoppet og Sverige har og stillet spørgsmål om man kan bruge dem til noget.  
 
Et fagligt funderet eksperiment der analyserer pålideligheden for de hurtigtest, 
der foretages på verdensplan, som diagnose for en sygdom, hvor virus aldrig er blevet isoleret. 
Eksperimentet udføres af videnskabsfolk og eksperter og understøtter både 
‘Begæringen om tilbagetrækningen af Corman-Drosten Rapporten’ der danner grundlag 
for den globale anvendelse af RT-PCR til at identificere, hvilke personer er smittede med 
SARS-CoV-2 (Covid-19), samt Peer-Review til samme rapport, af samme dato 
forestået af 22 videnskabsfolk, som identificerer 10 alvorlige fejl ved Corman-Drosten 
rapporten og der konkluderes, at PCR er helt igennem uegnet som testmetode, fordi 
teknologien ikke er designet til at blive anvendt som diagnosticering. 
Denne video er udsendt 23.12.2020 af prof. Stefano Scoglio en af de 22 ovennævnte 
videnskabsfolk og analyserer i dette eksperiment troværdigheden ved hurtigtest.
 
https://www.youtube.com/watch?v=gd_I-spx1Ls&feature=share&fbclid=IwAR37xmS8V1DBcLqDpkcBbZUjzE_RH31FpRdMEQqAFxpm0PRKGYwjTHziJGU
 

 
7 Høring over forslag til epidemiloven
Sundheds- og Ældreministeriet sender hermed forslag til lov om epidemier m.v.
(epidemiloven) (L 134) i fornyet offentlig høring.
Det bemærkes, at lovforslaget samtidigt er fremsat for Folketinget den 22. december
2020, og at den offentlige høring således sker parallelt hermed.
Det er hensigten med lovforslaget at udmønte den lovgivningsmæssige del af den
stemmeaftale, som et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen
(Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG)
indgik den 18. december 2020 om en ny epidemilov.
Lovforslaget indeholder bl.a. følgende væsentlige ændringer i forhold til det udkast til
et lovforslag, som tidligere var i offentlig høring i perioden fra den 9. oktober 2020 til
den 13. november 2020:
· Indførelse af bestemmelser om parlamentarisk kontrol med udmøntning af en
række ministerbemyndigelser, der er særligt indgribende, som f.eks.
forsamlingsforbud og restriktioner for f.eks. erhvervslivet.
· Styrkelse af Epidemikommissionens rolle og sammensætning.
· Krav om, at bemyndigelser, som omfattes af den parlamentariske kontrol, som
udgangspunkt maksimalt kan have en tidsmæssig gyldighed på 4 uger ad gangen.
· Muligheder for tvang over for en flerhed af personer begrænses.
· Muligheden for at påbyde vaccination udgår.
· Der indføres en automatisk domstolsprøvelse ved individuelle påbud om
foranstaltninger, som har karakter af frihedsberøvelse.
· Der indføres pligt til løbende at efterprøve (revurdere) påbud om
tvangsforanstaltninger med henblik på at sikre, at et påbud om f.eks. behandling
fortsat er relevant og proportionalt.
· Oprettelse af Ankenævnet for Epidemiloven.
Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle høringssvar
ikke senere end den 15. januar 2021 kl. 12.
Høringssvar bedes sendt til sum@sum.dk.
Med venlig hilsen
Frederik Rechenback Enelund
Selve lovforslaget
Det er i 214 sider. Jeg har ikke fået læst i det.
Men skynder mig at sende det rundt.
Her sættes det ind:
 https://mcusercontent.com/03244b1458ca3072ec08039e0/files/81e432a7-60e3-4552-9ecc-6a5586bc638c/L_134_som_fremsat.pdf

8 Grundloven
Jeg har nævnt om Grundlovsbrud tidligere.
En mailmodtager har sendt mig loven som link og med dennes bemærkninger nedenfor:
Grundloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169    
§ 79. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. 
Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben 
himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred. –
Bemærk indendørs kan ikke reguleres! Kun af brandmyndigheder og lign.
§ 80. Ved opløb må den væbnede magt, når den ikke angribes, kun skride ind, 
efter at mængden tre gange i kongens og lovens navn forgæves er opfordret til at skilles.
Nedenstående § 74 kan ikke bruges til at holde nogle butikker lukkede, da der er tale om 
en diskrimination og ikke “lige adgang”, og af hensyn til almenvellet bør butikkerne 
holdes åbne – ikke lukkede –så farlig er erfaringen med virus ikke og har aldrig været det!  
§ 74. Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i 
det almene vel, skal hæves ved lov.
Politiet har i følge grundloven ingen ret til at regulere forsamlinger indendørs, og dermed 
heller  ikke beordre butikker og andre forsamlinger og begivenheder lukket! 


10     12.000 sateliter m.m. 
Fra: Jeff Hays <support@jeffhaysinsider.com
Sendt: 29. december 2020 03:38
Til: lars@t-mikkelsen.dk
Emne: 100,000 high-frequency EMF satellites? 

Our new reality 
Here’s something that not many people know…
Elon Musk’s SpaceX has just received FCC approval to launch 12,000 low-altitude satellites
These satellites will beam “high frequency radiation” over every inch of the planet. 
 
Other companies with satellite plans include Amazon, Facebook, SoftBank (funded by Bill Gates), and others. 
 
Once they all have their satellites up there in the next few years, the total will be 100,000!!! 
  
That’s one reason why Dr. Olle Johanson, Head of Neuroscience at the Karolinska Institute, Sweden—says: 
  
We have 1,000,000,000,000,000,000X more EMF radiation exposure than 10 years ago! 
  
It’s URGENT we do everything we can to lower EMF radiation stress. 
  
===> Discover a breakthrough that lowers EMF stress by 700% [used by top doctors and ageless celebrities like Elle MacPherson] 
  
Because it’s not just these new satellites… 
  
This “high frequency wireless” also requires antennas placed all around your city that amplify this potentially dangerous signal and radiation. 
  
Imagine if one of those antennas is placed next to your house… 
  
Or your child’s bedroom… 
  
We don’t want to take any chances with EMF radiation. 
  
Dealing with it is essential for restoring our energy… improving brain and mood… even sleep and metabolism… 
  
===> Breakthrough celebrity and doctor-endorsed way to lower EMF radiation by 700% and boost energy reserves by 530%.
  
Protecting against EMF radiation doesn’t just transform your health… 
  
It gives you the ultimate peace of mind.
 
To your health,
Jeff Hays

Jeff Hays
Jeff Hays Films
“Movies that Make Movements”
 
 
P.S.—If you’ve been feeling stressed out this year (aside from the obvious reasons why), EMF radiation could be a big part of why. 
  
In addition to satellites, there are billions of “connected” devices being used in American homes… and high-frequency wireless rollouts happening all over the country. 
  
Like they say, “it’s better to be safe than sorry”… 
  
And this could be the best way to help keep your loved ones safe from the dangers of rising EMF radiation.
 
 
 
 
    11 Om vaccinen mod corona
Jeg har 23-12 modtaget dette, men er ellers ikke inde i det tekniske: (Jeg vil ikke vaccineres).
Sesilje Bondo Petersen, cand.scient. PhD i Arbejds- og Miljø-videnskab skriver her 
om problemer i forbindelse med den nye type vaccine :
 
Jeg har virkelig ondt af de mennesker, som tror på denne mand og lader sig vaccinere. 
At Thomas Senderovitz kan påstå, at vaccinen er sikker, er mig en gåde. 
Nu har jeg fulgt ham igennem mange år efterhånden og 
hele hans håndtering af bivirkningerne efter HPV-vaccinen. 
Min erfaring siger mig, at denne mand ikke er til at stole på. 
Lige meget hvor utestet en vaccine er, så vil den altid være sikker i hans hoved. 
Vaccinebivirkninger findes simpelthen ikke i hans verden.
 
Der er flere grunde til, at man skal være på vagt overfor de nye vacciner. 
For det første, så er det ikke vacciner i teroretisk forstand men genterapi. 
En vaccine er karakteriseret ved, at man indsprøjter et antigen, 
som kroppen danner antistoffer overfor. Men ved disse nye vacciner, så 
er det ikke et antigen, der indsprøjtes, men en genetisk kode, som koder for antigenet. 
Dvs. at cellerne selv danner antigenet, når koden er blevet aflæst i cellen.
 
Det er potentielt flere ting, som kan gå galt i processen. For det første, så 
kan man ikke være sikker på, at den genetiske kode er 100% korrekt sammensat. 
Fra genteknologien ved man, at man ved gensplejsning aldrig rammer 100% korrekt. 
Er man en af de uheldige, som får en vaccine med en genetisk kode, som 
ikke er 100% identisk med spikeproteinet, så kan der opstå autoimmun sygdom, 
da den genetiske kode kan tilsvare andre proteiner i vores krop. 
Jeg tvivler på, at industrien tjekker hver enkelt vaccine for om alle 
RNA-koderne er 100% korrekt sammensat. Det er der hverken tid eller økonomi til.
 
Vi ved fra SARS-CoV-1 vacciner, som blev trukket tilbage pga. voldsomme bivirkninger, 
at der kan dannes såkaldte ikke-neutraliserende antistoffer, som kan føre til 
en overdreven immunreaktion, når de vaccinerede udsættes for virus. 
De vaccinerede dør simpelthen, fordi kroppens immunforsvar går amok. 
Det er paradoksalt, når vi ved fra testforsøgene, at man ikke har undersøgt for 
om testpersonerne er immune overfor smitte, men kun tester for nedgangen i antallet 
af symptomer. Man ved faktisk ikke, om vaccinen forhindrer smitte med SARS-CoV-2.
 
Et andet problem er, at det spikeprotein (antigenet), der dannes ved aflæsning af 
den genestiske kode i cellerne, ligner de syncytin-1 proteiner, der dannes i moderkagen, 
og som er helt essentielle for gennemførelse af en graviditet. 
Det er derfor afgørende, at de nye vacciner undersøges for, om de kan udløse 
et immunrespons mod syncytin-1, og dermed føre til infertilitet.
 
Vaccinelovgivning er desværre ikke fulgt med tiden, da den bygger på 
de traditionelle vacciner, hvor man indsprøjter et antigen. 
I lovgivningen tages der ikke taget højde for, at vaccinerne nu er genteknologi. 
Dvs. vaccinerne skal ikke testes for om de øger risikoen for cancer, 
ødelægger fertiliteten eller giver skader på DNAet. Det er paradoksalt, når 
vi har med genteknologi at gøre, som vi ved potentielt kan skade fertiliteten, 
øge risikoen for cancer og skade DNAet.
 
At Thomas Senderovitz kan påstå, at vaccinen er sikker og testet for bivirkninger 
er mig en gåde. Han kan påstå, at industrien har fulgt lovgivningen, men 
når lovgivningen er forældet og ikke dækker RNA-vacciner, så svarer det til, 
at vaccinerne ikke er undersøgt for bivirkninger.
 
Den vaccinelovgivning vi har nu er en åben ladeport. Vil man lave et biologisk våben 
ved hjælp af genteknologi, så er alle muligheder til stede. 
Vi bør som befolkning kræve, at vaccinelovgivningen opdateres, så 
den tilsvarer de nye teknologier.
 

Med venlig hilsen
Lars Mikkelsen

Mød Biodynamisk forbrugersammenslutning på facebook og spred budskabet til dine venner under følgende link
https://www.facebook.com/Biodynamiskeforbrugere/
https://biodynamiskeforbrugere.dk/
Vores mailadresse:
lars@t-mikkelsen.dk
 


One Reply to “News in Danish”

 1. Peter

  Ja antigen testen viste positivt på en kiwi. Og PCR testen viste positivt på et papaya.

  De italienske forskere, der testede kiwi er
  Dr. Mariano Amici, læge og kirurg – https://t.co/ykYOGO6etK
  Dr Stefano Scoglio, Nobelkandidat 2018, forskningsdirektør Urbino University – https://t.co/0qf2rAQVth
  Domenico d’Angelo. Kemisk ekspert tekniker ”

  Video på Dr. Mariano Amicis side – https://www.marianoamici./la-farsa-dei-tamponi-questo-video-ne-certifica-lassoluta-inattendibilita/

  Man kan ikke regne med Dansk medie længere, du oplyser ikke befolkning at corona testen ikke fungerer og at vaccinen er farligt. De er bedrager of forræder.

  Her er andre nyheder som folk har nok også mistet

  PAPIRET I STØTTE AF PCR-TEST VISER 10 VIGTIGE FEJL – ANMODNING OM RETRAKTION AF PCR-TEST

  1 december 2020 – !! presserende !! Andragende / forslag til administrativ / lovgivningsmæssig handling vedrørende bekræftelse af effektendepunkter og anvendelse af data i forbindelse med følgende kliniske forsøg: phaseiii – eudract nummer: 2020-002641-42 sponsor protokol nummer: c4591001sponsor: biontech se (societas europaea ), en der goldgrube 12, 55131 mainz, Tyskland og andre igangværende kliniske forsøg med vaccinkandidater designet til at stoppe transmission af virussen fra vaccinemodtageren til andre og / eller for at forhindre covid-19 eller afbøde symptomer på covid-19, for hvilken pcr resultater er det primære bevis for infektion med sars-cov-2 – I lyset af vores fornyede undersøgelse af testprotokollen for at identificere SARS-CoV-Ã beskrevet i Corman-Drosten-papiret har vi identificeret vedrørende fejl og iboende fejl, der gengiver SARS- CoV-Ã PCR test er ubrugelig. Beslutningen om, hvilke testprotokoller der offentliggøres og gøres bredt tilgængelige lige uden for Eurosurveillance. En beslutning om at genkende de fejl, der er synlige i Corman? Drosten-papiret, har fordelen ved i høj grad at minimere menneskelige omkostninger og lidelse fremad. Er det ikke i Eurosurveillance’s interesse at trække dette papir tilbage? Vores konklusion er klar. I lyset af alle de enorme PCR? -Protokoldesignfejl og -fejl, der er beskrevet her, konkluderer vi: Der er ikke meget af et valg tilbage inden for rammerne af videnskabelig integritet og ansvar. – https://2020news.de/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf

  7 december 2020 – Retraction Watch har nu også taget sigte på det såkaldte Drosten / Corman-papir om PCR-test, der blev vist i tidsskriftet Eurosurveillance den 23. januar 2020. Den 7. december 2020 offentliggjorde den USA-baserede organisation et indlæg, der adresserer kritik af Drosten / Corman-undersøgelsen rejst af 22 kendte forskere. Det gav prof. Drosten en frist på 48 timer til at svare på beskyldningerne om værkets alvorlige uvidenskabelige karakter. Pr. 10. november kl. 23:24 ser det ud til, at der ikke er modtaget noget svar fra prof. Drosten. Under alle omstændigheder er en ikke offentliggjort. Retraction Watch rapporterer på sit websted i alt 39 undersøgelser af COVID-19, der blev trukket helt tilbage. Fem publikationer måtte midlertidigt trækkes tilbage, og forbehold over for undersøgelsesresultaterne blev rejst for yderligere fem. – https://retractionwatch.com/

  11 december 2020 – Coronavirus-skandale bryder i Merkels Tyskland. Falske positiver og Drosten PCR-testen – Den meget roste tyske model af Angela Merkel-regimet til at håndtere COVID-19-pandemien er nu opslugt af en række potentielt ødelæggende skandaler, der går til selve hjertet af testning og lægelig rådgivning brugt til at erklære drakoniske økonomiske nedlukninger og derefter de facto obligatoriske vaccinationer. Skandalerne involverer en professor i hjertet af Merkels korona-rådgivende gruppe. Implikationerne går langt ud over de tyske grænser til selve WHO selv og deres globale anbefalinger. – https://www.globalresearch.ca/coronavirus-scandal-breaking-merkel-germany/5731891

  16 december 2020 – PCR-test for coronavirus stillet spørgsmålstegn ved prominente forskere – Et internationalt konsortium af forskere inden for biovidenskab (ICSLS) har indsendt en tilbagetrækningsanmodning til den europæiske folkesundhedstidsskrift Eurosurveillance af en velciteret artikel offentliggjort i januar 2020, 1 2 indeholdt den første protokol til påvisning af SARS-CoV-2-virus under anvendelse af en realtids-polymerasekædereaktion (PCR) -test. Testen er blevet brugt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som en retningslinje for andre forskere. ICSLS-anmodningen om tilbagetrækning, forfattet af 22 forskere med speciale i mikrobiologi, virologi, molekylær genetik og molekylærbiologi, immunologi, farmakologi og andre videnskabelige områder, fandt “alvorlige fejl” i design og metode til RT-PCR, som “gengiver SARS- CoV-2 PCR-test er ubrugelig. ”4 Eurosurveillance-artiklen er blevet citeret over 800 gange siden offentliggørelsen. – https://thevaccinereaction.org/2020/12/pcr-test-for-coronavirus-questioned-by-prominent-scientists/

Comments are closed.