New exhibition 1/11-2020 Rådhuspladsen

OOCs  Frihedens fakkel

Du er blevet ført bag lyset. Vågn op og sig fra!

Her er hvad 100.000 læger og eksperter verden over har erklæret sig enige i:

Corona er ikke farligere end en
almindelig influenza – Kun de allersvageste og de allerældste dør!

Der er ingen overdødelighed noget sted
i verden, og der er ingen væsentlige
skader eller senskader fra COVID-19.

Corona pandemien er falsk.

Der er ingen virus-trussel mod menneskeheden.

Den falske corona pandemi er skabt af en grisk og skruppelløs medicinalindustri, der har misbrugt et totalt korrupt WHO til at vildlede alverdens regeringer.

Medierne er købt, optællingerne at de ”corona-døde” er styret af WHO og
tallene er totalt vildledende.

Den falske corona pandemi er det nye
årtusindes største forbrydelse mod
menneskeheden.

Den falske corona pandemi truer
planetens fremtid fordi den fjerner det livsnødvendige fokus på udviklingen af
en bæredygtig verdenskultur.

Søren Ventegodt, Formand for OOC –
Organisationen til Oplysning om Corona

Om Søren Ventegodt: Læge, forsker, direktør for Forskningscenter for Livskvalitet siden 1990, forfatter til 25 bøger og 250 videnskabelige artikler, formand for OOCs videnskabelige komite. Leder af Forskningsklinik for Holistisk Medicin, Psykologi og Sexologi. Dømt til at miste
lægeautorisationen for at bruge Vaginal akupressur i 2012, gengivet lægeautorisationen og gengivet retten til at bruge vaginal akupressur af Landsretten i 2020.

Om Mathilde Grafström: Fotokunstner, frihedskæmper. Hendes billeder af frie nøgne kvinder, der viser selvkærlighed, selvrespekt og selvaccept, er blevet set af mere end 50 millioner
mennesker verden over. Hun er kendt fra alle store medier i Danmark. Hendes nøgenbilleder hænger i dag på Christiansborg. Hun har permanente udstillinger på flere rådhuse i danske kommuner, bl.a. i Glostrup og Nykøbing Sjælland. Hun er bestyrelsesmedlem i OOC.

Lia Hörner, ung tysk billedkunstner der har sat sig for at gendigte verdenshistoriens største kunstværker. Hendes motiver er primært frie, stærke, vise kvinder, der vedstår sig både seksualitet og intellekt, og som gennem erobringen af Selvet bryder fri af verdens begrænsninger.

Pyroteknik: Ingeniør Markus Göttler, medlem af OOCs bestyrelse.

Ansøgning om tilladelser hos politi og kommune: Peter Krabbe

Om OOC:
Stiftet 2020 for at oplyse om

1) at corona virus ikke er farlig og ikke er nogen trussel, der kan begrunde, at vi mister vores grundlovssikrede rettigheder, menneskerettigheder mm.

2) at nedlukning af samfundet ikke er sagligt
begrundet men politisk besluttet – og stik imod al eksisterende viden om corona.

OOCs fører to retssager mod statsminister Mette Frederiksen for brud på grundloven.
Se videnskaben om corona virus på www.ooc.one og www.coronawhistleblower.org. Her finder du ud over links til retssagernes dokumenter
også gratis link til OOCs bog Corona Overleverens Håndbog.

Frihedens Fakkel og demonstrationerne mod Corona hysteriet og den falske corona pandemi sker efter beslutning i OOCs bestyrelse.

Bliv medlem af OOC i dag og støt OOCs vigtige kamp for grundloven og menneskerettighederne.

PDF 1

PDF 2

PDF 3

PDF 4

PDF 5

Lad os være sande, gode, smukke og frie.

OOCs Le flambeau de la liberté

Vous avez été conduit derrière la
lumière. Réveillez-vous et dites non!

 

Voici ce sur quoi 100000 médecins et experts du monde entier ont convenu:

Corona n‘est pas plus dangereuse qu‘une grippe commune – Seuls les plus faibles des plus anciens meurent!

Il n‘y a pas de surmortalité nulle part dans le monde et il n‘y a aucun dommage significatif ou dommage tardif du COVID-19.

La pandémie corona est fausse.

Il n‘y a pas de menace virale pour l‘humanité.

La fausse pandémie corona est créée par une industrie pharmaceutique avide et sans scrupules qui a abusé d‘une OMS totalement corrompue pour tromper les gouvernements du monde.

Les médias ont été achetés, les comptes selon lesquels les „morts corona“ sont contrôlés par l‘OMS et les chiffres sont totalement trompeurs.

La fausse pandémie de corona est le plus grand crime contre l‘humanité du nouveau millénaire.

La fausse pandémie de corona menace l‘avenir de la planète car elle supprime l‘attention vitale sur le développement d‘une culture mondiale durable.

Søren Ventegodt, président de l‘OOC – Organisation pour l‘information sur Corona

A propos de Søren Ventegodt:
Docteur, chercheur, directeur du Centre de Recherche sur la Qualité de Vie depuis 1990, auteur de 25 livres et 250 articles scientifiques, président du comité scientifique de l‘OOC. Chef de clinique de recherche en médecine holistique, psychologie et sexologie. Condamné à perdre l‘autorisation médicale d‘utiliser l‘acupression vaginale en 2012, reproduit l‘autorisation médicale et reproduit le droit d‘utiliser l‘acupression vaginale par la Haute Cour en 2020.

A propos de Mathilde Grafström:
Photographe, combattante de la liberté. Ses images de femmes nues libres montrant l‘amour de soi, le respect de soi et l‘acceptation de soi ont été vues par plus de 50 millions de personnes dans le monde. Elle est connue de tous les principaux médias du Danemark. Ses photos de nu sont accrochées aujourd‘hui à Christiansborg. Elle a des expositions permanentes dans plusieurs mairies de municipalités danoises, notamment à Glostrup et Nykøbing Sjælland. Elle est membre du conseil d‘administration d‘OOC.

Lia Hörner, une jeune artiste visuelle allemande qui a entrepris de recréer les plus grandes œuvres d’art de l’histoire du monde.
Ses motives sont avant tout des femmes libres, fortes et sages qui admettent à la fois la sexualité et l’intellect, et qui, par la conquête du vrai Soi, se libèrent des limites du monde.

Pyrotechnie: Ingénieur Markus Göttler, membre du bureau d‘OOC.

Demande de permis auprès de la police et de la municipalité: Peter Krabbe

À propos d‘OOC:
Fondé en 2020 pour informer sur

1) que le virus corona n‘est pas dangereux et
n‘est pas une menace qui peut justifier que nous perdions nos droits constitutionnels, nos droits humains, etc.

2) que la fermeture de la société n‘est pas objectivement justifiée mais politiquement décidée – et contraire à toutes les connaissances existantes sur la couronne.

Les OOC mènent deux poursuites contre le Premier ministre Mette Frederiksen pour violation de la constitution.

Voir la science du virus corona sur www.ooc.one et www.coronawhistleblower.org. En plus des liens vers des documents judiciaires, vous trouverez également un lien gratuit vers le livre «Corona Survivors Handbook» d‘OOC.

Le flambeau de la liberté et les manifestations
contre l‘hystérie Corona et la fausse pandémie
corona se déroulent sur décision du conseil d‘administration de l‘OOC.

Rejoignez le COO aujourd‘hui et soutenez l‘important combat du COO pour la Constitution et les droits de l‘homme.

Laissez nous être vrai, bon, magnifique & libre.

 

OOCs Torch of Freedom

You have been fooled – manipulated and
misinformed. Wake up and say „Enough!“

 

Here is what 100,000 doctors and experts around the world have agreed on: Corona is no more
dangerous than a common flu –
Only the weakest of the oldest die!

There is no excess mortality anywhere in the world and there is no significant damage or late damage from COVID-19.

The corona pandemic is false.

There is no virus-threat to
humanity.

The fake corona pandemic is created by a greedy and unscrupulous pharmaceutical industry that has abused a totally corrupt WHO to mislead the governments of the world.

The media have been bought, the counts of the ”corona dead” are controlled by the WHO, and the figures are totally misleading.

The false corona pandemic is the greatest crime against humanity of the new millennium. The false corona pandemic threatens the future of the planet, because it removes the vital focus on the development of a sustainable world culture.

Søren Ventegodt,
Chairman of the OOC – The Organization for
Information about Corona virus COVID-19

About Søren Ventegodt:
Doctor, researcher, director of the Quality-of-Life Research Center since 1990, author of 25 books and 250 scientific articles, chairman of the OOC’s scientific committee. Head of Research Clinic for Holistic Medicine, Psychology and Sexology. He was sentenced to lose his medical
license for the use vaginal acupressure in 2012, but he regained his medical license and the right to use vaginal acupressure as a doctor in 2020 after decision by the High Court.

About Mathilde Grafström: Photographer, freedom fighter. Her images of free naked women showing self-love, self-respect and self-acceptance have been seen by more than 50 million people worldwide. She is known throughout all major media in Denmark. Her nude photos are exhibited at Christiansborg presently. She has permanent exhibitions at several town halls in Danish municipalities, including Glostrup and Nykøbing Sjælland. She is a board member of OOC.

Lia Hörner, a young German visual artist who has set out to recreate the greatest works of art in world history. Her motives are primarily free, strong, wise women who embrace both sexuality and intellect, and who, through the conquest of the true Self, break free from the limitations of the world.

Pyrotechnics: Engineer Markus Göttler, member of OOC’s board.

Application for permits from the police and municipality: Peter Krabbe

About OOC
Founded 2020 to inform the Danish Population:

1) that corona virus is not dangerous and therefore not a threat that can
justify that we lose our constitutional rights, human rights etc.

2) that the shutdown of society is not objectively justified by science but purely politically decided – it is done contrary to all existing scientific
knowledge about corona virus.

OOCs is leading two lawsuits against Prime Minister Mette Frederiksen for violating of the constitution.
For information about science on
corona virus, see www.ooc.one and
www.coronawhistleblower.org.
In addition to links to court documents, you will also find a free link
to OOCs book ”Corona Survivors’ Handbook” [in Danish].

The Torch of Freedom and the demonstrations against the Corona hysteria and the fake corona pandemic is
following a decision of the OOC’s board.

Join OOC today and support OOC’s
important fight for the Constitution and our human rights.

 

Let‘s be good, loving, beautiful & true.

OOCs Fackel der Freiheit

Du wurdest hinters Licht geführt.
Wach auf und sag nein!

 

100.000 Ärzte und Experten aus der ganzen Welt einigen sich darauf:

Corona ist nicht gefährlicher als eine gewöhnliche Grippe – Es ist nur der Schwächste der Ältesten, der stirbt!

Nirgendwo auf der Welt gibt es eine übermäßige Sterblichkeit und es gibt keine signifikanten oder späten Schäden durch COVID-19.

Die Corona-Pandemie ist falsch.

Es gibt keine Virusbedrohung für die Menschheit.

Die gefälschte Corona-Pandemie wird von einer gierigen und skrupellosen Pharmaindustrie verursacht, die eine korrupte WHO missbraucht, um die
Regierungen der Welt in die Irre zu führen.

Die Medien wurden gekauft, die Anzahl der ”Corona Toten” wird von der WHO kontrolliert und die Zahlen sind völlig irreführend.

Die falsche Corona-Pandemie ist das größte Verbrechen
gegen die Menschlichkeit des neuen Jahrtausends.

Die falsche Corona-Pandemie bedroht die Zukunft des Planeten, weil sie den entscheidenden Fokus auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltkultur aufhebt.

Søren Ventegodt, Vorsitzender der OOC – Organisation für
Informationen über Corona

 

Über Søren Ventegodt:
Doktor, Forscher, Direktor des Forschungszentrums für Lebensqualität seit 1990, Autor von 25 Büchern und 250 wissenschaftlichen Artikeln, Vorsitzender
des wissenschaftlichen Ausschusses der OOC. Leiter der Forschungsklinik für ganzheitliche Medizin, Psychologie und Sexologie. Verurteilt zum Verlust der
medizinischen Zulassung aufgrund der Anwendung von Vaginalakupressur im Jahr 2012. Er gewann die medizinische Zulassung und das Recht zur Verwendung von Vaginalakupressur durch den Obersten Gerichtshof im Jahr 2020 zurück.

Über Mathilde Grafström:
Fotografin, Freiheitskämpferin. Ihre Bilder von freien nackten Frauen, die Selbstliebe, Selbstachtung und Selbstakzeptanz zeigen, wurden von mehr als
50 Millionen Menschen weltweit gesehen. Sie ist aus den wichtigen Medien Dänemarks bekannt. Heute hängen ihre Nacktbilder in Christiansborg.
Sie hat Dauerausstellungen in mehreren Rathäusern dänischer Gemeinden, darunter in Glostrup und Nykøbing Sjælland. Sie ist Vorstandsmitglied von OOC.

Lia Hörner, eine junge deutsche bildende Künstlerin, die sich vorgenommen hat, die größten Kunstwerke der Weltgeschichte nachzubilden.
Ihre Motive zeigen in erster Linie freie, starke, weise Frauen, die sowohl Sexualität als auch Intellekt bekennen und sich durch die Eroberung des Selbst aus den Grenzen der Welt befreien.

Pyrotechnik: Ingenieur Markus Göttler, Vorstandsmitglied des OOC.

Antrag auf Genehmigung durch Polizei und Gemeinde: Peter Krabbe

 

Über OOC:
Gegründet 2020, um darüber
zu informieren, dass

1) das Coronavirus nicht gefährlich ist und keine Bedrohung darstellt, die rechtfertigen könnte, dass wir unsere verfassungsmäßigen Rechte, Menschenrechte usw. verlieren.

2) der „Lockdown“ der Gesellschaft nicht
objektiv gerechtfertigt, sondern politisch entschieden ist – und entgegen aller
vorhandenen Kenntnissen über Corona.

OOC führt zwei Klagen gegen Premierministerin Mette Frederiksen wegen Verstoßes gegen die Verfassung. Weitere Informationen zur Wissenschaft über das Coronavirus finden Sie unter www.ooc.one und
www.coronawhistleblower.org.
Neben Links zu Gerichtsdokumenten
finden Sie auch einen kostenlosen Link zum OOC-Buch „Corona Survivors Handbook”.

Die Fackel der Freiheit und die Demonstrationen gegen die Corona-Hysterie und die falsche Corona-Pandemie finden auf Beschluss des OOC-Vorstandes statt.

Treten Sie OOC noch heute bei und unterstützen Sie den wichtigen Kampf der OOC für die Verfassung und Menschenrechte.

Lasst uns gut, herzlich, aufrichtig und frei sein.